Abelesi Bezimvu bahwatsha idlalade elitsha

Ngu Paul Masuku

Sekujwayelekile ukuthi nxa sekusondela u Mpalakazi, amaqembu amanengi kwezomculo ethula umadlalade amatsha.
Kusenjalo iqembu lomculo wezokholo elizibiza ngokuthi Abelusi bezimvu lalo lithi selikulungele ukwethulela abalandeli balo elinye futhi idlalade elitsha.
I Switchbod Magazine ixoxe lesikhulumi saleli qembu u Charles Maphosa okubeke kwacaca ukuthi sebemi ngomumo ekwethuleni idlalade elitsha.
“Idlalade lethu elithi Intando KaSomandla  lizakwethulwelwa ebantwini mhla lulunye ku Mfumfu kuwo wonalo umnyaka (2017).
Kusenjalo ngiyathembisa ukuthi abantu bazolithanda lelidlalade ngoba luluju lwendlebe,” kutsho uMaphosa.
Eqhuba uMaphosa uthe okumjabulisa kakhulu yikuthi baphekelwe ngu Njiniyela wodumo. “Okungipha amandla kakhulu yikuthi sisebenze lobaba uKB kanye loPapi insizwa edabuka ezweni lase Congo, ngimthemba kakhulu ngoba i keyboard uyayiqumbaqumba kuze kuzwele,” kuqhuba uMaphosa.

Iqembu leli libonisa ukukhula kakhulu emculweni linjalo liveza ukulangazelela umsebenzi walo wokutshumayela ivangeli umhlaba wonke ngomculo, njalo babonisa ukubekezela lokubambana kuyikho okubapha amandla okuqubekela phambili lokuzibona bephezulu besaziwa umhlaba wonke njengabahlabeleli bodumo kwezomculo wokholo.

UMaphosa uphinde waqhuba ngokuthi iqembu labo lizinze eGoli, njalo lingaphansi kwenkonzo ye Twelve Apostol Church of Christ.
Kusenjalo ngomnyaka oyedlulileyo kube lomncintiswano esiguqweni sabo esise Cosmo City lapho baqoqa khona izicoco eziyisithupha kanye lemali phezulu.

“Lonyaka singezelele iqembu lethu safaka amantombazana amabili , uPedictor Dube odabuka eNkayi kanye lo Lettie Moyo yena ozalwa ePlumtree yikho khathesi sesitshiya galolunye.

Amalunga eqembu
yilawa: Maphosa,
Tobias Nsiba, Zentshe Moyo,
Zweli Sibanda, Manews Wezwi, Elimtoti Moyo, Gladys Moyo,
Rita Sibanda, Thobekile Ndlovu, Pedictor Dube kanye lo LettieMoyo,” kusho uMaphosa.

Leli qembu lithi lizimisele ukusebenzisana labanye abahlabeleli abasakhulayo kanye lasebekhulile, njalo isifiso sabo yikuthi kubekhona iqembu abalisizayo lize liphumelele lalo laziwe nguzulu emculweni.

UMaphosa uphethe ngokubonga balabalandeli babo ababaxhasa loba kukubi bebathengela ama CD, bathenga ngobunengi kusuka ngedlade lakuqala elithi Sesikhululekile lakuqala laku DVD ehlangeneyo eye Zim Best Vol 1, ledlalade labo lesibili elithi Asimbongeni, “siyabonga lalabo abasipha imibono iyasakha imibono yenu amaphutha onke siwalungisile, kanye lezikhalazo zabalandeli sizizwile kwazise size safaka leyodwa ingoma yesikhalanga ngenhloso yokubonisa ukuthi siyabezwa.

“Iqembu ngelenu bakithi lapho lifisa ukuthi sizolijabulisa emtshadweni, birthday party loba yiphi imcimbi ongathanda bezokudlalela, uyasibiza sizokunandisela kubekuhle
Sibonga uNkulunkulu kikho konke osipha amandla ngedlalade lesithathu, sibonga lesosiphiwo sithi akekho omelana lentando kaSomandla,” kuphetha u Maphosa.

Ungabathinta lapha 0842917067 (Maphs) or 074223449 (Zitha)

Post Author: Switchbod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *