Iqembu lika Big 5 & T.K Brothers litshaya inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa

Abadala bathi ukuhlehla kwenqama akusho ukuthi iyabaleka, isuke iyothatha amandla.
Ngemva kokuba iqembu elicula umculo wetshibilika irhumba phela,  lingakwazanga ukupheka nyakenye  lithi lonyaka ku lonyaka liza ngomfutho.

Iqembu lika Big 5 & T.K Brothers lidabuka eTsholotsho eKalane ngaphansi kwenduna uTategulu.
Kusenjalo selilamadlalade ayisithupha.
Ekhuluma leSwitchbod Arts Magazine uMkhululi Ztikeni Nkomo oyisikhulumeli seqembu ukubeke kwacaca ukuthi leliqembu kudala lisemculweni sibili ngoba selilamadlalade ambadlwana kanye le DVD.
“Iqembu leli kudala lisemculweni ngikhuluma nje aseyisithupha amadlalade leDVD eyodwa eyedlalade lokuqala elithi Kulel’izwe kuphela esalenzela iDVD kodwa ayithengiswanga ngendlela esasifisa ngayo,  kunjalo nje kwakungeyokuqala ngomnyaka ka 2005.
Kuthe ngomnyaka ka 2006 senza elesibili elithi ‘Umuzi awakhiwa kanye.’ Ngo 2008 sakhipha elesithathu elithi ‘Akelivul’ingqondo.’
Lapho ke sasesicabanga ukuma kancani ngenxa yezinkinga ezasuke zabakhona,  kodwa sibuye sathwala izikhali zethu ngomnyaka ka 2010 sakhiqiza  elesine elithi ‘Ibhetshu phansi kwesembatho.’
Saqhubekela phambili ngomnyaka ka 2013 sikhuphe elesihlanu elithi ‘Mhlaba lokufa,’   lona elatshisa kakhulu sibili ngoba kuze kube yikhathesi abantu abanengi abayivali imilomo ngalo.
Kuthe ngomnyaka ka2015 senza elesithupha ‘Insimu engelathango’

Sithe ukuhlehla futhi kancane sayothatha amandla yikho nje sesibuya lelinye elitsha elithi  ‘Uhlanya olugqhokayo,’
kunengi ke  okuphakathi kwalelidlalade kukhona kilo izingoma ezikhuzayo kanye lezakhaya uzobhema ukholwe.”

UNkomo uthe lanxa nje sebe sebenze kangako kodwa abakaze bayithole indondo, ngaphandle kwendoma ethi Insimu engelathango egijime kakhulu ku Radio Zimbabwe Top20.
“Sesisebenzile sibili kodwa asikaze siqhudelane  lamanye amaqembu kumincintiswano, njalo asikaze sinominetwe ezindondweni,  kodwa sesidlale lezimkantsho bomvu kwezomculo sesike sadlala futhi ku Tsholotsho Festival okuyikho okusiphe ulwazi lamava kwezomculo kwaphinda kwasipha lenkuthazelo ngoba sihlezi sifuna ulwazi kwabaphambili.
Esikufisayo nje yikuthi sinominethwe ezicocweni mhlambe kukhona esingakuzuza ngoba abantu sebetshengisile ukusixhasa, ” kuqhuba uNkomo.

Ukuzimisela kanye lenkuthalo yaleliqembu itshengisa impumelelo ngekusasa yaleliqembu.
UNkomo uqhubeke le phambili wasitshela ukuthi bazimisele ukusebenzisana lawo wonke amaqembu afisa ukusebenzisana labo.
“Sizimisele  ukusebenza labo bonke abafuna ukubambisana lathi ngoba sikholelwa ukuthi ngumsebenzi esawuphiwa nguNkulunkulu ukwenza umculo. “

Kusenjalo leliqembu lithi lizatshaya inyoni ezimbili ngelitshe ngoba phela bezokwethula idlalade elitsha kanye kanye le DVD.
Okwamanje sibhekane lomsebenzi wokwethula kweqoqo leDVD  ezoba ihlanganiswe ingoma zamadlalade ambalwa
Izoyethula ngokusemthethweni mhla zingamatshumi amabili lesitshiya ngalombili enyangeni kaMfumfu kuwonalo umnyaka (28-10-2017,  eHilbrow Theatre lapho sizobe sitshiyelana inkundla loMagwaza kanye leMlambosi Express band.
Njalo mhlaka 5 November izotholakala eBocksbug lapho uBig 5 & T K Brothers azoba edlala etshiyelana inkundla le Extra Cat Family.”
Isitsho sabadala sithi Udubo alulankosi, ngokunjalo leliqembu lalo lilezinkinga zalo ezigoqela izithuthi kanye lokunye okokusebenzisa kanti futhi limema noma ngubani ofisa ukufaka izadla akhululeke aphosele lokho afisa ukukuphosela.
“Izinkinga esilazo yimitshini yokusebenza okwamanje asiselayo ngoba iyatsha sisemsebenzini besekubanzima ukuthola eminye ngenxa yentengo yayo manje ayisafani langesikhathi siqala kwakuthengeka, kulowo olesifiso sokuncedisa wamukelekile kulolohlangothi ngoba sesisebenza ngokuqhatsha imitshini ama amplefire lamaspeaker” kuphetha uNkomo.

Ngokuthola ulwazi olugcweleyo ngalapho ongathola khona I CD noma iDVD ungaxhumana nalaba, bazokusiza ngoseduze lawe ongakusiza.

S.A
Big 5
+27 73 344 6675

Ztikeni
+27 71 824 6963

Magoba
+27 78 322 1903

Botswana
Onesimo Ncube
+267 71 549 204

Zim
Maziya
+263 73 378 2086

Mlamuli Moyo
+263 77 607 6665

Post Author: Switchbod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *