Ngqwa ngqwa le Sobohla Manyosi izilolonga

I Switchbod izithele phezu kwe qembu elizibiza nge Sobohla manyosi ngesikhathi leliqembu lithi lisazilolonga.
UPaul Masuku intatheli ye Switchbod uvele wadonsela isikhulumeli saleliqembu eceleni basebebamba ingxoxo  elandelayo.
PM: Sabona ntombi enhle, ngizwa kuthiwa nguwe isikhukumeli seqembu ngicela usondele ngapha sinyeye kancane.
JM: Yebo bhudi yimi sibili (ebobotheka esondela)
PM: Igama ungubani njalo ubuyaphi?
JM: Igama lami ngingu Sjabulisiwe Mayisela ekhaya kuse Tsholotsho.
PM: lisebenza liliqenbu le Sobohla manyosi kumbe lonyaka lize lelinye igama leqembu lesihloko?
JM: Sisebenzise lona elidala kwazise phela yilo igama esizibiza ngalo siliqembu kanti futhi siyalithanda.
PM: Kanje ngobani iSobohla manyosi njalo yasungulwa ngubani, kutheni?
JM: Isobohla iyithi sonke abadlali ngaphansi kweSobohla.Kanti njalo isobohla ligama lenhlanganiso besekuthi ngaphansi kwayo inhlanganiso besekuba lemidlalo edlalwa ngaphansi .Engingakutsho yikuthi isobohla ingabadlali  ngaphansi kwayo inhlangano, Kusenjalo iSobohla manyosi yasungulwa ngu bhudi u Zephaniah Khumalo
PM: Kungani uKhumalo wakhetha leligama ukuthi alisebenzise njengegama leqembu elizalingisa imidlalo kamabonakude ?
JM: Kwakungoba  imidlalo yethu yonke ilesiphelo esibuhlungu .kungakho saqamba igama lalenhlanganiso ngeSobohla sichaza ukuthi sizabona kuzaphelelangaphi.
PM: Ngizwe ngadletshana kuthiwa kukhona elikuphekayo kuyini elikuphekayo lonyaka?
JM: Sisematasa ngamalungiselelo okuthwetshulwa komdlalo kamabona kude owesihloko esithi Isililo se Africa.Umdlalo sikhangelele ukuthi uzaqala ukuthwetshulwa emasontweni ambalwa azayo.
PM: Kungani licabange ukwenza umdlalo onjalo ohlanganisa abantu abanengi kangaka?
SM: Sahlalaphansi labozakwethu sabonisana saphuma lecebo elilodwa elokuthi asiqoqele imihlobo yabantu abahlukeneyo abavela kwamanye amazwe sizwakwalise ukukhala kwethu sindawonye singabantu bakwamanye amazwe kanti njalo wonke ongumdlali walomdlalo uzabekhuluma ngolimi lwakhe kodwa konke kusitshongazwi linye. Kanti njalo silobaba osekhulile laye ongowokudabuka eZimbabwe eTsholotsho umnumzane uJob Tshuma odume kakhulu ngeMadala side studios.
PM: Ngobani elifisa ukusebenzisana labo kulomdlalo omutsha ingabe lizakwazi yini ukuthola abanye abantu abayizizalwane zakuleli balincedise?
JM: Abantu abafana labo baba uMbongeni Ngema owodumo luka Sarafina siyafisa ukuba labo.
PM: Yini inhloso yenu ngalokhu?
JM: Inhloso yethu yikuzama ukubonisa umphakathi kanye lezizalwane zonke zase Afrika ukuthi singabantu abamnyama sonke lokho kusho ukuthi singama Africa kumele siphathane kahle ngoba silibumba linye, njalo sihlose lokumema izizwe zonke zomhlaba kakhulukazi lamazwe onke asezwenikazi lase Afrika ukuthi zibambane zibe nyamanye kungabikhona ukukhombana ngeminwe kanye lokuzondana sikhohlwe ukuthi igazi liyafana kukene izindimi kuphela.
PM: Alifisi yini ukusebenzisana labantu asebedumile kulomkhakha wama drama abafana labo baba u Ernest Ndlovu lo odume ngelika Ngwebedla kuSibaya, ngoba laye ngowase khaya eTsholotsho?
JM: Yebo kuyisifiso sethu ukuba labantu abafana lobaba uNdlovu ngoba bona sebelolwazi olunengi emkhakheni wezama drama njalo futhi singafunda okunengi ebantwini abafana laye ubaba kanye labanye abayinzalo yase South Africa.
PM: Yiziphi izinkinga elihlangabezana lazo uma kufika isikhathi esifana lalesi, esokuqopha?
JM: Sihlangabezana lobunzima ikakhulu ekusebenzeni phakathi komphakathi wezindawo esisuka sishutela kiyo .Okufana lokuzwisisa ekuthini sisemsebenzini ngokushuta phakathi kwabo. Kanti njalo asilabo onogada abasuka babebeqaphe isimo noma esingathi singababhadala ngokweswela kakhulu izamba zisezincane. Njalo langezithuthi zokuhamba nxa sishuta asilazo kuyasinda abantu basuke sebediniwe bengasa jongi entweni okumele bayishute ngokudinwa ngokuhamba.
PM: Yiluphi usizo eliludingayo nxa kungenzeka kubelomuntu ofisa ukuncedisa entweni yenu?
JM: Sikhangelele uxhaso olunjengezithuthi esizidinga kakhulu nxa sishuta imidlalo yethu Kanti ngokunjalo siyasilela lasemalini.
PM: ubathembisani abantu njalo Icwecwe lenu lizaqala ukutholakala nini?
JM: abantu ngibathembisa uluju lwamehlo, njalo besikhangelele ukuthi kuzathi kuphela umyaka sibesesilalo.
PM: yikuphi elifisa ukukuzuza ngemva kwalokhu?
JM: yikuthi isikhalo sethu siziwe ngumhlaba wonke njengeziphepheli kungakho sakhetha ukuthi siwuqambe ngegama elithi Isililo se Africa.
PM: unjani umuzwa  emphakathini elizasebenzela kiwo, ingabe selike laxoxa labanye abantu yini, batshengisa ukulamukela abakho yini, abaliyeyisayo?
JM: Okwakhathesi engingakutsho yikuthi abantu bayayijabulela  kakhulu into esiyenzayo ngoba lalapha esihamba khona uze ukhulunyiswe langabantwana abancane bathi nangu esambona kumabona kude.Ngakho ngingatsho lokuthi bawumele umdlalo wethu omutsha.
PM: Nxa kukhona abafisa ukulijoyina bavumelekile yini?
JM: Sivumele noma ngubani ngenxa yikuthi sithe siyinhlangano iSobohla Manyosi ngakho noma ngubani ofisa ukuvezekisa ikhono lakhe ngobuciko sithi abaze abasalalo uthando
PM: Elakho elokucina ongalitshiyela abantu
JM: Engingakutsho ebantwini ngithi kini sondelani sisebenzeni sonke lenhlangano yasungulelwa abantu njalo sithi lilindele umdlalo wethu kamabonakude ozabe usutholakala phambili kokuphela komnyaka.
PM: Elokugcina kulabo abafisa ukwenza into efana neyenu
JM: Kabasondele sibambane ngoba kuyindlela engingathi ilula noma ngithi inzima kodwa abaze.
PM: Ngikhuluma ngomtu ofisa ukuzenzela okwakhe mhlambe esebone kini kodwa engathandi ukusebenza Iani
JM: uma kungaba ngumuntu ofisa ukungena kiwo lomkhakha yize angeke wasebenzisana lathi ,sithi kuye okubalukekileyo yikuzeyhemba kuqala ungakaze wethenbe omunye umuntu.
Sekungeneka ethi efika afike lento engaba lomehluko kokwethu inqe nje kiyinto ezabalomutsho ezimpilweni zabantu.
Siyakujabulela ukwanda kwamakhono abantu ikakhulu kuntsha esakhulayo.
PMSesiphetha nje ngicela nje utshiyi : imininingwane elitholakala kuyo.
JM: Abasidingayo bengasithola ngokutshayela
ku,0626087496  lakufacebook lingasithola kuXolanimrs sounds Khumalo

Post Author: Switchbod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *