Zicula sangilosi Izimvu Zenkosi

NGEZINGCWELE kuphela kule iviki iphephandaba likazulu elizethulela uzulu, nanko phela lize leqembu lezokholo elingena kuphume amadimoni. Kaliculi nje leliqembu inyoni yezulu isala phansi.

Angithi nje leliqembu yiZimvu Zenkosi eliholwa yingilosi uqobo uNtombiyelanga Khumalo odabuka eVictoria Falls.

Othanda ubungcwele nansi ingxoxo elivangeli phakathi kwentatheli yephephandaba likazulu uCornelius Luphahla (CL) lengilosi le uNtombiyelanga Khumalo (NK).

CL: Chathekela uzulu ngamafitshane ukuthi kungani lakhetha ukucula ezokholo ntombenhle?

NK: Okwenza sacula ezokholo yikuthi sananzelela ukuthi kulezinsuku abantu bayona kakhulu njalo bayabulalana. Ngalokhu-ke sabona kungcono ukuthi sibakhuze ngengoma zokholo ukuze babekwazi ukuthi abakwenzayo akulunganga.

Okunye njalo sonke esikuleliqembu singamakholwa yikho sakubona kungcono ukuzivuselela ngokucula ezokholo.

CL: Lokhe lasungula iqembu lenu selikhiphe amadlalade amangaki njalo livame ukudlalela ngaphi ingoma zenu?

NK: Njengeqembu elisasungula sesikhiphe idlalade elilodwa elilesihloko esithi Sizongena Kanjani. Ngalokhu ingoma zethu sizidlalela ezitaladeni, emidlalweni kanye lakweminye njalo imikhosi etshiyeneyo.

CL: Abantu bathini ngomculo wenu njalo likhangelele ukubenzelani lonyaka?

NK: Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wethu njalo bayawuncoma bathi siqhubekele phambili sibajabulisa.

Okunye njalo basikhuthaza ukuthi sibakhiphele iDVD ukuze basibone mathupha.

Ngalokhu lonyaka sikhangelele ukuqhubekela phambili sibavakatshela endaweni ezehlukeneyo sibadlalela ingoma zethu.

CL: Akutsho ngilosi ukuthi licula libangaki eqenjini lenu?

NK: Thina siliqembu elilamalunga ayisithupha agoqela uSamukelisiwe Ndlovu, uNomatter Chauke, uFrance, uPredict, uNtokozo Ndlovu kanye lami.

CL: Njengeqembu elisasungula bunzima bani eselihlangane labo kwezomculo njalo nkuthazo bani eliyipha abaculi abasasungula?

NK: Ubunzima esihlangana labo kwezomculo yikuthi siswela imali yokuthuthukisa iqembu lethu kanye leyokwenza ama-shows okuyikho okwenza singaphakami masinyane emculweni. Ngalokhu kubaculi abasakhasa ngithi kababambelele noma kunzima babuye bahloniphe uzulu ukuze bathuthuke.

Ithethwe ku Umthunywa

Post Author: Switchbod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *